Накази на зарахування для здобуття ступеня магіста

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ) ПНМ   — ПНМ  —
015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК) ПНК  — ПНК  —
073. Менеджмент. Управління проектами (УП_Мен)  УП_Мен  зУП_Мен  УП_Мен  зУП_Мен
122. Комп’ютерні науки. Управління проектами (УП_КН)  УП_КН зУП_КН  УП_КН зУП_КН
122. Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки (ІУСТ, КН) ІУСТ   — ІУСТ  —
123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ) КСМ   — КСМ  —
125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)  БІКС  —  БІКС  —
126. Інформаційні системи та технології. Інформаційні системи та технології (ІТЕП)  ІТЕП  —  ІТЕП  —
131. Прикладна механіка. Інженерна механіка (ІнжМех) ‑–  ІнжМех ‑–  —
131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС) ІЛС ‑– ІЛС ‑–
133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (МАШ) МАШ  зМАШ МАШ зМАШ
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА) ЕСА  ЕСА
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)  АУТП зАУТП  АУТП зАУТП

Архітектурний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Образотворче мистецтво (ОМ)  ОМ ‑–  ОМ ‑–
191. Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд (АБС)    АБС ‑–    АБС ‑–
191. Архітектура та містобудування. Дизайн архітектурного середовища (ДАС)  ДАС ‑–  ДАС ‑–
191. Архітектура та містобудування. Містобудування (МБ)  МБ ‑–  МБ ‑–

Будівельний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП)  ЕП ‑–  ЕП ‑–
071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)  — ‑–  — ‑–
073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)  МО зМО  МО зМО
192. Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)  ПЦБ зПЦБ   ПЦБ зПЦБ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Міське будівництво та господарство (МБГ) МБГ   зМБГ МБГ  зМБГ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Автомобільні дороги та аеродроми (АДА)  АДА  АДА

Будівельно-технологічний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД) ТКД  зТКД ТКД  зТКД
192. Будівництво та цивільна інженерія. Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів (ТБКВМ) ТБКВМ  зТБКВМ ТБКВМ зТБКВМ

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
193. Геодезія та землеустрій. Геодезія (ГД) ГД  зГД ГД зГД
193. Геодезія та землеустрій. Геоінформаційні системи та технології (ГіСТ) ГіСТ  ГіСТ
193. Геодезія та землеустрій. Землевпорядкування і кадастр (ЗіК) ЗіК  зЗіК ЗіК зЗіК
193. Геодезія та землеустрій. Оцінка землі та нерухомого майна (ОЗНМ) ОЗНМ ‑– ОЗНМ ‑–

Факультет інженерних систем та екології

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ)  ЕКБ  зЕКБ  ЕКБ  зЕКБ
144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (ЕМ) ‑– ‑–
192. Будівництво та цивільна інженерія. Водопостачання та водовідведення (ВВ)  ВВ зВВ   ВВ зВВ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Гідротехнічне будівництво (ГБ) ‑–  ГБ ‑–
192. Будівництво та цивільна інженерія. Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)  ТВ  зТВ  ТВ  зТВ

 

Translate »